Bit Mesra Allahabad Campus Students

S.No Name
1 Animesh Bandyopadhyay
2 Ankit Kumar
3 Ankita Sinha
4 Anuradha Pandey
5 Arvind Pal
6 Damanjot Singh
7 Deepak Kumar
8 Deepak Kumar Gaur
9 Dheeraj Kumar Jha
10 Govind Mishra
11 Janardan Mishra
12 Manish Yadav
13 Navin Kumar
14 Pranav Jaiswal
15 Pushplata
16 Rajan Kesharwani
17 Ramu Kumar Paswan
18 Rashida Arfeen
19 Ritesh Kumar
20 Rohit Gupta
21 Shrutika Manoj
22 Surbhit Agrawal
23 Vinit Kumar Sharma
24 Yogendra Kumar Dubey