HRIT Ghaziabad Students

      [T1] [T2] [L1] [L2] [L3] [L4] [T3] TOTAL
S.No Netcamp Id Name 10 10 10 10 10 20 30 100
1 22150011 Mudita   Sharma 8 10 10 10 10 20 27 95
2 22150099 Ajay   Sharma 8 10 10 10 10 20 21 89
3 22150039 Shobhit    Kumar 8 8 10 10 10 20 22 88
4   Tanuj  Aggarwal 10 0 10 10 10 20 26 86
5 22150012 Abhishek   Garg 0 10 10 10 10 20 24 84
6 22150106 Ishika    Gupta 0 10 10 10 10 20 19 79
7 22150057 Sudhansh    Sharma 6 8 0 10 10 20 22 76
8   Ayush Dixit 6 8 0 10 10 20 21 75
9 22150017 Deepak    Sharma 2 10 0 10 10 20 23 75
10 22150081 Atulya   Gupta 2 8 10 10 0 20 24 74
11 22150058 Utsav    Singh 2 0 10 10 10 20 20 72
12 22150026 Nikhil  Kumar   AB 10 10 10 0 20 20 70
13 22150087 Nawaz    Sharif 4 6 10 10 0 20 17 67
14   Pushkar Sharma AB AB 0 10 10 20 23 63
15 22150085 Ritwick    Khandelwal 10 10 10 0 10 0 19 59
16 22150083 Manisha    Jindal 0 6 0 10 0 20 21 57
17 22150075 Vineet  Kumar  Maurya 4 6 0 0 10 20 17 57
18 22150096 Akshay   Mangla 10 10 0 0 0 20 16 56
19 22150102 Ashutosh     Verma 4 8 0 0 10 20 14 56
20   Aditya  Chaudhary 0 0 10 0 10 20 13 53
21 22150089 Sajal    Garg 2 10 0 0 0 20 21 53
22 22150064 Vartika    Joshi 10 10 10 10 0 0 13 53
23   Nikhil Singh Sisodiya 2 0 10 0 10 20 9 51
24 22150014 Pupun   Kumari  Sharma 2 4 0 0 10 20 14 50
25   Jagpreet  Kaur 6 10 0 0 0 20 13 49
26 22150027 Shubham    Dwivedi AB 0 0 0 10 20 19 49
27   Badar  Islam AB 6 10 10 0 0 21 47
28 22150003 Shailendra  Kumar  Maurya 0 4 0 0 10 20 13 47
29 22150066 Aditya   Tiwari 6 4 0 0 10 0 22 42
30 22150098 Chandan Kumar Dubey 0 6 0 0 0 20 16 42
31 22150095 Abhimanyu   Gupta AB AB 0 0 0 20 21 41
32   Devendra  Kumar 0 2 0 0 0 20 19 41
33   Deepak Bisht 0 0 0 0 10 20 10 40
34   Ujjwal  Anand 0 10 10 0 0 20 AB 40
35   Akash  Suryavenshi 8 10 0 0 0 0 21 39
36 22150033 Km  Pooja  Mishra 2 6 10 10 10 0 AB 38
37 22150105 Naved    Hussain AB 0 0 0 0 20 18 38
38 22150092 Abhishek   Malhotra 10 10 0 0 0 0 17 37
39 22150093 Piyush    Sharma  2 10 0 0 0 0 22 34
40   Vikas Kumar Raghav 6 4 0 0 0 0 14 24
41 22150034 Anum    Choudhary 0 10 0 0 10 0 AB 20
42 22150004 Surya  Prakash  Tripathi 2 0 0 0 0 0 11 13
43   Abdul  Nasir AB AB 0 0 0 0 AB 0
44 22150108 Mayank  Kumar  Singh AB AB 0 0 0 0 AB 0
45   Mohammad  Mahmood AB AB 0 0 0 0 AB 0